Strona
O firmie
Oferta firmy

Laboratorium

PEUiM Sp. z o.o. posiada Laboratorium Drogowe wyposażone w nowoczesny sprzęt do przeprowadzania badań właściwości materiałów drogowych i nawierzchni. W roku 2009 firma wdrożyła Zakładową Kontrolę Produkcji wg PN-EN 13108-21 co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Laboratorium Drogowe PEUiM wykonuje badania:

Mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA)

 • wstępne badania typu wg  PN-EN 13108-1,5
 • badanie kruszyw z oceną przydatności do mieszanek mineralno-asfaltowych
 • zagęszczanie próbek z MMA automatycznym ubijakiem Marshalla
 • badania kontrolne mieszanek mineralno-asfaltowych pobranych przed wbudowaniem
 • badania kontrolne dla MMA na próbkach wyciętych z nawierzchni
 • badanie cech fizycznych mieszanek mineralno-asfaltowych
  1. oznaczenie gęstości met. Objętościową wg  PN-EN 12697-5
  2. oznaczenie gęstości objętościowej wg. PN-EN 12697-6
  3. oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni wg. PN-EN 12697-8
  4. oznaczenie stabilności i odkształcenia metodą Marshalla (prasa Uniframe)
  5. oznaczenie zawartości asfaltu i składu ziarnowego (ekstraktor 75-B5 Controls, ekstraktor ultradźwiękowy InfraTest 20-1100)
  6. oznaczenie odporności MMA na deformacje trwałe wg. PN-EN 12697-22 – Koleinowanie
  7. oznaczenie wskaźnika zagęszczenia warstwy z MMA
  8. oznaczanie odporności MMA na działanie wody i mrozu wg PN-EN 12697-12

Kruszyw mineralnych

 • badanie składu ziarnowego kruszyw mineralnych wg  PN-EN 933-1
 • badanie odporności na rozdrabnianie kruszyw grubych wg  PN-EN1097-2 (bęben Los Angeles)
 • oznaczanie gęstości i nasiąkliwości kruszyw wg  PN-EN 1097-6, gęstości nasypowej kruszyw wg PN-EN 1097-3

Gruntów i podbudów

 • badania laboratoryjne materiałów (pospółka, mieszanka z kruszywa łamanego, piasek) z oceną ich przydatności do robót ziemnych i podbudów
 • wyznaczanie wilgotności optymalnej i max. Gęstości objętościowej szkieletu gruntowego
 • wskaźnik piaskowy
 • analizy sitowe materiałów
 • kontrola jakości robót ziemnych i podbudów
 • badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu (płyta dynamiczna ZORN ZFG-02)
 • badanie stopnia zagęszczenia gruntu (sondą dynamiczną lekką SD-10)
 • badanie nośności podłoża, podbudowy (aparat VSS)
 • oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu przy zastosowaniu bjętości omierza piaskowego
 • oznaczanie wskaźnika nośności gruntu /CBR/ (prasa Uniframe)
 • wykonanie odwiertów (świder okienkowy)

Betonów cementowych

 • wykonywanie próbek gruntów stabilizowanych cementem i sprawdzanie cech wytrzymałościowych (prasa Uniframe 50Kn)
 • wykonywanie próbek betonu i sprawdzanie cech wytrzymałościowych (prasa Automax5 o nośności do 3000 Kn)