Strona
Oferta firmy
O firmie
Kogo szukamy

Badania w Laboratorium (PEUiM)

Firma posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg. PN-EN 13108-21.

Laboratorium drogowe ukierunkowane jest głównie na badania właściwości materiałów drogowych i nawierzchni.

Laboratorium wykonuje badania:

 • Mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA)
  1. wstępne badania typu wg  PN-EN 13108-1,5 (Beton asfaltowy oraz mieszanka SMA)
  2. badania kontrolne mieszanek mineralno-asfaltowych pobranych przed wbudowaniem
  3. badania kontrolne dla MMA na próbkach wyciętych z nawierzchni
 • Kruszyw mineralnych
 1. badanie kruszyw z oceną przydatności do mieszanek mineralno-asfaltowych (wg. PN-EN 13043)
 • Nawierzchnia drogowa
 1. badania laboratoryjne materiałów (mieszanki niezwiązane) z oceną ich przydatności do warstw podłoża i warstw podbudowy.
 2. kontrola jakości wykonanych warstw podłoża i warstw podbudowy
 • Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym
 1. wykonywanie próbek z mieszanek związanych cementem i sprawdzanie cech wytrzymałościowych (prasa Uniframe 50kN) 
 2. wykonywanie próbek betonu i sprawdzanie cech wytrzymałościowych (prasa Automax5 o nośności do 3000 kN)

Wyposażenie:

 • parametry techniczne sprzętu zgodne z wymogami norm polskich i europejskich
 • aktualne świadectwa wzorcowania i sprawdzenia sprzętu i aparatury laboratoryjnej